Search for:

Rozpoczynając kurs w szkole Lauto akceptują Państwo jednocześnie regulamin.

SZKOŁA – OSK LAUTO , 00-876 Warszwa

 KURSANT – osoba korzystająca z naszych produktów i usług
 1. Szkoła LAUTO
 • Szkoła oświadcza, iż dysponuje kadrą instruktorską posiadającą kwalifikacje do szkolenia wraz z odpowiednimi uprawnieniami oraz sprzęt i  infrastrukturę techniczną zgodną z Ustawą z 5.01.2011r. o kierujących pojazdami.
 • Przeprowadzenie szkolenia, które  składa się z zajęć teoretycznych w ilości 30 godzin lekcyjnych (45min. każda) oraz 30 godzin praktycznych (60min. każda),  a dla kat. A1, A2, A 20 godzin na zasadach określonych w Ustawie o kierujących pojazdami.
 • Szkoła po zakończeniu szkolenia zobowiązuje się przeprowadzić egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny na zasadach określonych w Ustawie o kierujących pojazdami.
 • Szkoła zobowiązuje się zaktualizować Profil Kandydata na Kierowcę po zaliczeniu egzaminów wewnętrznego teoretycznego i praktycznego z wynikiem pozytywnym oraz po uiszczeniu wszystkich opłat przez Uczestnika kursu.
 • Szkoła oświadcza, że realizuje szkolenie rzetelnie w oparciu o wymogi,  z którymi się Państwo zetkną na egzaminie państwowym w WORD.
 • Szkoła Lauto jest otwarta na wszelkie sugestie oraz dialog i merytoryczną rozmowę z Kursantem.

2.

 1. Opłaty za kurs należy dokonać gotówką lub przelewem w całości lub w nieoprocentowanych ratach według harmonogramu:
  • I rata przed zapisaniem się na kurs,
  • II rata przed ukończeniem 10. godziny kursu praktycznego,
  • II rata przed ukończeniem 20. godziny kursu praktycznego.
 1. Aby płatności zostały odnotowane w naszych systemach, wszelkie przelewy należy wykonać nie później niż 2 dni przed planowanymi jazdami, za które wymagana jest wpłata. W innym przypadku na zajęciach należy przedstawić bankowe, wydrukowane potwierdzenie płatności.
 2. Ośrodek zastrzega sobie prawo do urealnienia ceny kursu po upływie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia kursu. Za datę rozpoczęcia kursu przyjmuje się dzień kiedy dokonano pierwszej wpłaty. W przypadku zawieszenia kursu w tym czasie, pozostała część kursu praktycznego będzie rozliczana według wzoru: [(aktualna cena kursu / 30 godzin zajęć praktycznych) –  (cena kursu w momencie zapisu / 30 godzin zajęć praktycznych)] x niewykorzystane godziny = wysokość dopłaty
 3. W przypadku braku wymaganej dopłaty do kursu instruktor wstrzyma umawianie kolejnych jazd do momentu uregulowania zaległości.
 4. Ośrodek zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za zaplanowane godziny z instruktorem, na które kursant się nie stawił lub nie przełożył w określonym czasie. Wysokość opłaty równa jest aktualnej cenie jazd doszkalających.
 5. W przypadku rezygnacji z kursu środki wpłacone ośrodkowi zostaną zwrócone po pomniejszeniu o koszt: materiałów szkoleniowych, zajęć teoretycznych i zrealizowanych godzin szkolenia praktycznego.

 

3. Kurs prawa jazdy

 • Przed przystąpieniem do szkolenia Kursant  jest zobowiązany do przekazania nr PKK szkole Lauto.
 • Dostępne terminy rozpoczęcia kursów są dostępne w zakładce TERMINY I ZAPISY na www.lauto.pl.
 • Szkoła ma prawo do zmiany lub odwołania terminu kursu w razie sytuacji nadzwyczajnych, w tym awarii technicznych, choroby instruktora lub  wykładowcy, odwołania lub przełożenia terminu przez kursantów zapisanych na ten kurs.
 • Kurs  teoretyczny prawa jazdy w liczbie 30 godzin lekcyjnych ( dla kat. AM 10 godzin) może odbywać się w formie stacjonarnej lub on-line w postaci e-learningu. W takiej sytuacji szkoła zapewnia dostęp do platformy na okres nie dłuższy niż 90 dni.

Kursant jest zobowiązany do obecności na min. 80% zajęć teoretycznych oraz do zaliczenia egzaminu wewnętrznego teoretycznego po przeprowadzonym szkoleniu.

 • Kurs praktyczny w liczbie 30 godzin zegarowych dla kat. B, 10 godzin dla kat. AM i 20 godzin dla kat. A1, A2, A odbywa się z wyznaczonym instruktorem prowadzącym i jest z nim umawiany indywidualnie.

Kursant jest zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich  godzinach zajęć praktycznych, a po zakończeniu szkolenia do zaliczenia egzaminu wewnętrznego.

 • Egzaminy wewnętrzne są bezpłatne w 1 terminie, koszt egzaminu teoretycznego w następnych terminach to 30zł, a egzaminu praktycznego to 100zł.
 • Kurs prawa jazdy powinien być ukończony przed upływem 18-tu miesięcy od daty zapisu na kurs i potwierdzony egzaminem wewnętrznym teoretycznym oraz praktycznym, w przeciwnym razie nr PKK będzie zwracany, wydana zostanie karta przeprowadzonych zajęć, a płatność za kurs nie będzie podlegać zwrotowi.

4. Kursant

 • Kursant jest zobowiązany wnieść opłaty wymienione w punkcie 2.
 • Kursant zobowiązany jest odbyć szkolenie podstawowe lub uzupełniające zakończone egzaminami wewnętrznymi wymienionymi w punkcie 3.
 • Kursant musi stawiać się na zajęcia w okularach lub szkłach kontaktowych, jeśli w orzeczeniu lekarskim zapisano takie ograniczenie oraz w stanie trzeźwości.
 • Kursant musi odwoływać zajęcia z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem (zajęcia weekendowe odwołuje się najpóźniej do piątku 21.00), w przeciwnym razie zajęcia będą przepadały. Skuteczne odwołanie następuje w wyniku powiadomienia telefonicznego instruktora prowadzącego.

Instruktor czeka na Kursanta 15 min. po planowanej godzinie rozpoczęcia zajęć, gdy ten nie powiadomi go o spóźnieniu.

 • Kursant, w przypadku umyślnego narażenia kogokolwiek na utratę zdrowia lub życia oraz celowego narażenia szkołę na straty materialne podczas swoich zajęć kursowych, będzie skreślony z listy uczestników kursu w trybie natychmiastowym, a pieniądze nie będą podlegać zwrotowi.

5. Przerwanie szkolenia:

 • Kursant ma prawo do przerwania szkolenia. Powinien o tym fakcie powiadomić szkołę za pośrednictwem poczty  lub e-maila.

W razie skorzystania z powyższego prawa Ośrodek jest zobowiązany wydać Kursantowi Kartę Przeprowadzonych Zajęć, uwolnić numer PKK oraz zwrócić część wynagrodzenia zapłaconego za kurs.  Część teoretyczna jest rozliczana w wysokości 900 zł. czyli tyle ile wynosi kwota pierwszej raty.  Zajęcia praktyczne w kwocie proporcjonalnej – liczby zajęć Szkolenia odbytych do nie odbytych. W tym celu ustala się stawkę za godzinę szkolenia, dzieląc zapłaconą za kurs cenę (odejmując szkolenie teoretyczne) przez łączną liczbę godzin kursu praktycznego i mnoży przez godziny które nie zostały zrealizowane. Jeżeli Kursant będzie miał niedopłatę w wyniku rozliczenia, powinien przed uwolnieniem PKK ją uiścić.  Szkoła zobowiązuje się do zwrotu nadpłaty, jeśli wystąpi, w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym.

 • Szkoła ma prawo do odstąpienia od szkolenia Kursanta w wypadku:

Niedostarczenia nr PKK  w okresie dłuższym niż 5 miesięcy od zapisu.

Braku uczestnictwa Kursanta w obowiązkowej liczbie godzin przewidzianych na kursie podstawowym prawa jazdy zgodnych z pkt.3.

Braku pełnej płatności za kurs w przypadku, gdy jest ona już wymagalna, zgodnie z pkt. 2

Szkoła potrąca opłatę manipulacyjną w wysokości 100 pln.